Souhlas se zpracováním informací a osobních údajů

Souhlasím za níže uvedených podmínek se zpracováním informací a osobních údajů, které poskytuji společnosti 5DM.cz, s.r.o., IČ 24818046, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Školská 694/32,  PSČ  110  00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177098 (dále jen „Poskytovatel“).

 1. Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených ve Smluvních podmínkách (dále jen „Podmínky”) Uživatelům Služby prostřednictvím internetových stránek www.topsrovnani.cz. Výrazy začínající velkým písmenem mají význam uvedený v Podmínkách, nevyplývá-li z  kontextu jinak.
 2. Informace. Informacemi se rozumí Informace poskytnuté Uživatelem a Informace získané při užívání Služeb a jakékoli další údaje týkající se Uživatelů získané v  souladu s  právními předpisy (dále jen „Informace“).
 3. Ochrana Informací. Poskytovatel chrání Informace v míře, která odpovídá stupni technického rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.
 4. Informace poskytnuté Uživatelem. Informace poskytnuté Uživatelem jsou informace, které Uživatel sdělí Poskytovateli. Jsou to zejména informace a údaje poskytnuté při Registraci, v  Registračním formuláři nebo Poptávkovém formuláři nebo při jakémkoli užívání Služeb.
 5. Informace získané při užívání Služeb.  Informace získané při užívání Služeb jsou informace, které Poskytovatel získá při užívání Služeb Uživatelem, včetně informací o způsobu, jakým Uživatel Služby užívá. Tyto informace mohou zahrnovat:
  1. Informace z  komunikačního protokolu a jejich analýzy, jako jsou (i) podrobnosti o tom, jakým způsobem Uživatel Službu užil, například vyhledávací dotazy Uživatele, délka návštěvy Internetových stránek, podstránky, které Uživatel navštívil, (ii) adresa internetového protokolu, typ přístupu k internetu, datum a čas požadavku nebo odkazující adresa URL (iii) informace o zařízení, jakou jsou verze operačního systému, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče (iv) soubory cookie a anonymní identifikátory.
  2. Údaje o obsahu a způsobu užívání Služeb a typovém chování Uživatele (behaviorální údaje). Poskytovatel je oprávněn provádět analýzy o chování Uživatelů na Internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří například měření návštěvnosti Internetových stránek, počet zhlédnutí jednotlivých podstránek Internetových stránek a reklamních bannerů a počet kliknutí na jednotlivý banner.
  3. Lokalizační údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení Uživatele.
 6. Spojení Informací. Poskytovatel je oprávněn Informace propojovat s jinými Informacemi. Účelem propojení Informací může být například nabídnout Uživateli vhodné Služby a Produkty.
 7. Osobní údaje. Součástí Informací mohou být, a pravidelně také budou, osobní údaje Uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“ a „Zákon o ochraně osobních údajů“).
 8. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace uděluje Uživatel v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů Poskytovateli jako správci. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, které je umístěno v Registračním formuláři.
 9. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
  1. Rozsah Osobních údajů. V souladu s  článkem 3 Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další Nepovinné osobní údaje. Součástí Osobních údajů mohou být údaje o Uživateli, jako je titul, jméno, příjmení, adresy (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa), rodné číslo, případně národní identifikátor, datum narození, věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, údaje o dokladech totožnosti, telefonní čísla a e-mailová spojení, obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla SIM karet, účastnické telefonní číslo.
  2. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
 10. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl přiměřená opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 11. Omezení nakládání s  Osobními údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.
 12. Příjemce Osobních údajů a předávání Osobních údajů. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele třetím osobám jako Příjemcům Osobních údajů. Seznam Příjemců, rozsah předávaných Osobních údajů a účel zpracování naleznete na této stránce.
 13. Zpracovatel Osobních údajů. Správce je oprávněn pověřit v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako Zpracovatele Osobních údajů. Seznam Zpracovatelů, rozsah zpracovávaných Osobních údajů a účel zpracování naleznete na této stránce.
 14. Zpracování Osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby a pro potřeby Třetích osob, a to zejména za účelem poskytování Služeb (včetně služby srovnání nabídek produktů), za účelem zlepšování kvality Služeb a pro Marketingové účely.
 15. Zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel a Příjemce je oprávněn Osobní údaje zpracovávat pro veškeré marketingové, propagační a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení, telemarketingu a provádění průzkumů trhu) Poskytovatele a Třetích osob (dále jen „Marketingové účely“). V rámci zpracování Osobních údajů pro Marketingové účely je Poskytovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodní aktivity Třetích osob.
 16. Obchodní sdělení, reklama. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele a Třetích osob, a to prostřednictvím Poskytovatele a Příjemců jako odesílatelů. Obchodní sdělení je Poskytovatel nebo Příjemce oprávněn zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS, e-mailu) s  využitím elektronického kontaktu Uživatele poskytnutého Poskytovateli, písemně nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli nabízené Služby. Uživatel má právo kdykoliv, i při zaslání každé jednotlivé zprávy, další zasílání obchodních sdělení zdarma odmítnout.
 17. Souhlas s  nahráváním telefonických hovorů. Uživatel souhlasí s tím, že jeho telefonní hovor s informačními službami a zákaznickým centrem či externími operátorskými centry Poskytovatele nebo Příjemců může být nahráván, a to za účelem vnitřní kontroly Služeb a zvyšování jejich kvality, za účelem zajištění důkazu o transakci uskutečněné prostřednictvím informačních služeb, zákaznického centra či externího operátorského centra nebo za účelem zajištění důkazu o průběhu komunikace mezi účastníkem a zaměstnanci informačních služeb, zákaznického centra či externího operátorského centra.
 18. Souhlas se získáním informací o bonitě. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel nebo Příjemce získali informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Uživatele z nezávislé databáze centrálního registru dlužníků, pokud jsou takové informace nutné k posouzení jeho žádosti při užívání Služby.
 19. Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu užívání Služby Uživatelem a 15 let po ukončení užívání Služby, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný, s  výjimkou poskytnutí Povinných osobních údajů pro účely poskytování Služby. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány.
 20. Přístup Uživatele k  Osobním údajům. Uživatel má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatele nebo Příjemce) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 21. Poskytnutí Osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Třetích osob nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

Spojte se s námi

Zákaznická podpora info@topsrovnani.cz

Novinky na Váš e-mail

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace